Tipo de documento

Mapa temático

Os mapas son representacións gráficas reducidas e aproximadas da superficie terrestre. Son reducidas porque utilizamos escalas que permiten a representación de grandes distancias e superficies nun espazo pequeno, e aproximadas porque ao representar o espazo, que é tridimensional, nun plano bidimensional, sempre se producen deformacións, que dependen do sistema de proxección xeográfica usada. Para a Xeografía, os mapas son indispensables, xa que a través deles se pode representar e analizar o espazo xeográfico. Os mapas temáticos sintetizan a información sobre as características, distribución e localización dos diferentes fenómenos xeográficos. En función dos datos dos que se dispón e dos nosos obxectivos, pódense elaborar mapas temáticos de diverso tipo. As novas tecnoloxías tamén transformaron o proceso de elaboración de mapas, pero, aínda así, sempre se debe ter claro que tipo de mapa é o máis indicado para representar os datos que temos diante. Ademais da elaboración de mapas sinxelos, é importante saber como se comentan e interpretan, sacando toda a información que nos achegan e conectándoa  cos coñecementos que se teñen sobre o tema.

1. Elaboración dun mapa temático
 
    Para elaborar un mapa, débese:
  • Buscar datos significativos sobre o fenómeno que queremos representar e que teñan un compoñente espacial. Nalgúns casos, darannos os datos; noutros, teremos que buscalos nos diferentes tipos de fontes xeográficas.
  • Elixir o tipo de mapa máis adecuado para representar a variable ou variables que queremos representar. Existen diferentes tipos de mapas temáticos.
  1. Mapas de signos ou figuras: utilizan elementos simbólicos e debuxos para representar a información. Nalgúns casos, poden ser proporcionados ao valor do fenómeno representado.

            

    2. Mapas de liñas: usan liñas para representar a información. Os máis empregados son:

  • Mapas de isoliñas: as liñas unen puntos de igual valor no aspecto analizado, que pode ser, por exemplo, a temperatura (isotermas), a presión atmosférica (isóbaras), as precipitacións (isohietas), a altitude (isohipsas), etc.

        

  • Mapas de fluxos: indican a dirección ou movemento dun determiando fenómeno. Ás veces, o seu grosor está relacionado co valor da variable.
 
    3. Mapas de superficies:
  • Os mapas de coropletas utilizan cores ou tramas para representar a área que ocupan os diferentes valores dun fenómeno xeográfico.

        

  • Os mapas anamórficos distorsionan o tamaño real das zonas, porque a superficie representada é proporcional ao valor da variable.

          

 
    4. Mapas de diagramas: sobre o mapa represéntanse diferentes tipos de gráficos, que ofrecen unha maior información sobre o espacio representado.
 
 
c. Construír una lenda fácil de interpretar e significativa con relación aos valores representados.
 
d. Poñer un título, onde se informe dos aspectos esenciais do fenómeno xeográfico representado: variable ou variables que aparecen, lugar e cronoloxía.
 
e. Sinalar a fonte ou fontes consultadas.
 
f. Utilizar mapas con escala gráfica ou numérica, onde se sinale o norte.
 
 
2. Comentario dun mapa temático
 
    Unha vez elaborado o mapa, pódese realizar un comentario en que se poden seguir os seguintes pasos:
 
    1. Observación e lectura do mapa.
 
        Débese observar con detemento o mapa e analizar o título, a lenda, a escala e o tipo de mapa. Débese identificar o espazo representado e as unidades espaciais que aparecen (países, comunidades autónomas, provincias, etc.), a variable ou variables cartografiadas, as fontes usadas e o ano ou anos que se refiren os datos.
 
    2. Descrición
 
        A descrición debe centrarse na información que subministra o mapa sobre o fenómeno xeográfico representado, indicando a súa distribución, localización espacial, diferentes valores, etc.
 
    3. Explicación
 
       Hai que relacionar o observado e descrito co que sabemos sobre o tema, co obxectivo de facer unha interpretación correcta do mapa. Hai que definir os conceptos xeográficos esenciais, relacionar diferentes datos, buscar as causas que explican o fenómeno e a súa distribución espacial, sinalar posibles consecuencias e establecer comparacións con outras áreas xeográficas. Tamén se poden analizar problemas de variable, así como a súa posible evolución no futuro.
 
    4. Conclusión
 
    Mencionaranse os aspectos máis importantes do tema ou temas representados nun breve resumo. Tamén se pode achegar a opinión persoal sempre que estea ben xustificada e explicada con precisión.
 

 Descargar en formato .pdf (24 kb)