Bloque IV: A organización político-administrativa española, contrastes e políticas rexionais

Tema

Contrastes e políticas rexionais en España. 
  - Antecedentes históricos. 
  - Desequilibrios territoriais. 
  - Factores de transformacións. 
  - Políticas rexionais.
 

Prácticos

- Comentario dun texto de actualidade sobre algunha cuestión referente a problemática das competencias entre
  municipios, CC.AA. e Estado central. 
- Mapa de crecemento do PIB das CC.AA. 
- Gráfica de índices de benestar social das CC.AA.
 

Vocabulario

- Parroquia
- Municipio
- Provincia
- Comunidade Autónoma
- Estatuto de Autonomía