España, unha economía de servizos

TEMA

    Sector servizos e o proceso de terciarización da economía en España e Galicia. 
        - Características do sector terciario.  
        - Causas da terciarización. 
        - Contrastes na localización dos servizos. 
 

PRÁCTICOS

    - Comentario de paisaxes turísticas.   
    - Mapas da distribución de redes e infraestruturas do transporte (AVE, autoestradas, autovías, portos
      e aeroportos). 
    - Mapas ou gráficos do movemento de viaxeiros. 
    - Mapas ou gráficos sobre a distribución e tendencias do turismo 
    - Gráficas sobre a evolución do comercio exterior e/ou interior. 
    - Gráficos e estudos sobre o impacto da sociedade da información. 
 

VOCABULARIO

    - Balanza de pagamentos
    - Economía somerxida
    - Ecoturismo
    - Franquicia
    - Plan Estratéxico de Infraestruturas do Transporte (PEIT)
    - Taxas aeroportuarias
    - Tour operadores