Cambios e permanencias no sector primario

Temas

Tema 7
• Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos: 
    - Tipos: terras labradas, prados e pastos, áreas forestais, restantes usos do solo. 
    - Factores: condicións naturais (dominios atlántico, mediterráneo e subtropical e áreas montañosas e chairas)
      e estrutura da propiedade. 
 
  Tema 8
• Transformacións recentes na estrutura agropecuaria española:
    - A poboación rural 
    - As explotacións agrarias 
    - Técnicas e sistemas agrarios 
    - Estrutura gandeira 
    - Política Agrícola Común
 

Prácticos

- Comentario e localización dunha paisaxe agraria e humanizada, a través de fotografía aérea ou outros medios
  de reprodución.
- Mapa de espazos pesqueiros (rexións e caladoiros). 
- Gráficos e mapas sobre a producción agraria, gandeira ou pesqueira, e poboación ocupada nestes sectores.
 

Vocabulario

- Acuicultura
- Agricultura ecolóxica
- Denominación de orixe
- Desagrarización
- Explotación intensiva
- Política Agrícola Común (PAC)
- Política Pesqueira Comunitaria (PPC)
- Silvicultura
- Transxénicos