Vocabulario

- Área suburbana

Territorio próximo ás cidades que polas súas características constitúe unha zona de transición entre o núcleo urbano propiamente e o espazo rural adxacente.
 

- Área metropolitana

Unha área ou zona metropolitana é unha rexión urbana que engloba unha cidade central que dá nome á área e unha serie de cidades satélites que poden funcionar como cidades dormitorio, industriais, comerciais e servizos, todo iso organizado dun xeito centralizado. Tamén se lle coñece como rede urbana.
O concepto de área metropolitana é indispensable para comprender a realidade urbana do noso tempo: se trata dun fenómeno que principalmente se desenvolve a partir do século XIX, relacionado nos seus inicios coa Revolución Industrial e que, sobre todo, a final do século XX afecta á maioría das cidades grandes e medias, xa non só producido polo desenvolvemento económico e social nos países desenvolvidos, senón tamén, debido ás altas taxas de crecemento demográfico, nos países emerxentes e do Tercer Mundo.
 

- Cualificación do solo

Determinación do plan urbanístico consistente en detallar ou establecer pormenorizadamente o destino do chan previamente clasificado (urbano, urbanizable e non urbanizable). Con ela determínanse os usos e a edificabilidade (intensidade de ocupación por edificacións e tipoloxías edificatorias que deben realizarse en cada tipo de chan).
 

- Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU)

O Plan Xeral de Ordenación Urbana, (P.X.O.U.), é un instrumento de plan xeral definido na normativa urbanística de España como un instrumento básico de ordenación integral do territorio dun ou varios municipios, a través do cal se clasifica o chan, se determina o réxime aplicable a cada clase de chan, e se definen os elementos fundamentais do sistema de equipamentos do municipio en cuestión.
 

- Unidade Veciñal de Absorción (UVA)

Trátase dunha solución formulada durante os anos 50 e 60 do século XIX cando o masivo éxodo rural en Barcelona e Madrid produciu a creación de barrios e poboados chabolistas de crecemento espontáneo por todo a área suburbana das cidades. Entón empézase a aplicar un plan de Absorción do chabolismo horizontal e constrúense barrios de baixo custo con materiais pobres e edificios de moi baixa calidade en moitos casos de carácter temporal. Crean as Unidades de Absorción Veciñal que pretenden formular unha solución, pero que na práctica transforman o chabolismo horizontal nun chabolismo vertical de edificios paupérrimos con escasos servizos. Nacen así as UVAs ou Poboados Dirixidos que en Madrid se poden citar algúns como o de Hortaleza que aínda perdura, pero a lista é interminable.
 

- Xentrificación

O aburguesamento, ou xentrificación é un proceso de transformación urbana no que a poboación orixinal dun sector ou barrio deteriorado e con pauperismo é progresivamente desprazada por outra dun maior nivel adquisitivo á vez que se renova. O termo é un neoloxismo que procede do inglés "gentrification". Deriva de gentry, que podería tal vez traducirse como fidalgo ou burgués. Propuxéronse outros termos como aburguesamento, elitización ou aristocratización. A gentrificación comeza cando un grupo de persoas de certo nivel económico descobren un barrio que, a pesar de estar degradado e descapitalizado, ofrece unha boa relación entre a calidade e o prezo e deciden instalarse nel. Estes barrios adoitan estar situados preto do centro da cidade ou contar con determinadas vantaxes, como estar situados preto de polos de emprego, etc.