O sistema urbano

Temas

1. Urbanismo e ordenación do territorio en España e Galicia.
    - Axentes sociais. 
    - Planeamento urbanístico.
 
2. Transformacións recentes na estrutura das cidades.
    - Cidade difusa.
    - Os cambios no centro urbano (degradación /vs/ rehabilitación). 
    - Cambios de uso no solo urbano.
 

Prácticos

- Comentario plano urbano sinalando as súas partes e  a evolución histórica (Barcelona, Toledo, Vitoria, Madrid). 
- Paisaxe: comentario dun espazo urbano (alturas, tipoloxías, problemas económicos e sociais). 
- Comentario de textos e informes sobre a planificación urbana, os problemas da especulación e a
  crise inmobiliaria. 
- Mapa do sistema urbano en España e en Europa.
- Mapa do subsistema urbano galego.
 

Vocabulario

- Área suburbana
- Área metropolitana
- Cualificación do solo
- Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU)
- Unidade Veciñal de Absorción (UVA)
- Xentrificación