A poboación española

Temas

1. Movementos naturais da poboación.
    - Natalidade, mortalidade e fecundación no réxime demográfico actual.
    - Desequilibrios territoriais no movemento natural da poboación.
 
2. Mobilidade espacial da poboación.
    - O éxodo rural.
    - A inmigración.
 

Prácticos

- Calcular e analizar o índice sintético de fecundidade dun concello, provincia, etc.a partir dos datos do INE ou IGE. 
- Comentar e comparar pirámides de poboación.
- Gráfica da evolución da poboación activa de España, Galicia, nos últimos 25 anos. 
- Gráfica da transición demográfica en España. 
- Gráfica ou  estatísticas coa variable de xénero (actividade, estudos ... feminina). 
- Mapas das porcentaxes de inmigrantes por provincia ou CCAA. 
- Gráfica da emigración galega. 
- Mapas e gráficos de ocupación por sectores económicos
 

Vocabulario

- Poboación Activa
- Esperanza de Vida
- Réxime Demográfico
- Censo de Poboación
- Saldo Migratorio
- Taxa de Fecundidade
- Transición Demográfica
- Padrón Municipal